Europese Unie moet een handelsunie blijven, geen opmaat voor een politieke unie

EUMomenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. Na de Tweede Wereldoorlog en het succes van de in 1951 opgerichte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) besloten zes landen, waaronder Nederland tot een verdere integratie van Europa en ondertekenden zij het verdrag van Parijs in 1957. Dit werd de opmaat voor de latere EEG. In 1992 ontstond na ondertekening van het verdrag van Maastricht de huidige EU. Vanaf 1995 tot en met 2013 kwamen er in totaal nog eens 14 landen bij. Deze verdubbeling van lidstaten kwam voornamelijk tot stand door de val van de muur. De integratie van Europa door nauwe juridische, economische en financiële samenwerking binnen de EU en de monetaire unie had meerdere redenen. Door de val van de muur waren dit niet allen economische, maar ook duidelijk geopolitieke redenen, aangaande de herverdeling van de invloedssferen. Door inlijving van vele Oost-Europese landen binnen de EU, bestond de uitgelezen kans deze landen definitief uit de invloedssfeer van Rusland te halen. Bij het aangaan van een monetaire en politieke unie zijn echter een aantal voorwaarden van belang.

  • De lidstaten dienen een nagenoeg gelijke begrotingscultuur en discipline te hebben.
  • De lidstaten dienen een integer democratisch bestuur te hebben.
  • De lidstaten dienen een gelijkwaardig Bruto Binnenlands Product (BBP) te hebben.

Door het verdrag van Maastricht is de EU steeds meer een politieke unie geworden en kan ze gezien worden als een opmaat voor een federaal Europa. De Ondernemerspartij  is hier absoluut op tegen en wel om de volgende redenen:

  • De EU is veel te bureaucratisch en het democratisch zuiverend vermogen is nagenoeg niet aanwezig.
  • Vele regelgeving van de EU is zeer ongunstig voor Nederland.
  • De mate van controle op en corruptie met EU subsidie gelden is niet naar behoren.

De Ondernemerspartij wil de EU in omvang houden zoals ze is, met dien verstande dat er een nieuw verdrag komt, waarin de handelsunie prominent gewaarborgd wordt en de instituties naar een verdergaande politieke unie worden afgebouwd.

Een ander verhaal in dit gegeven is de Monetaire Unie. Zoals gesteld dienen hier aan bepaalde eisen te moeten worden voldaan en geconstateerd kan worden dat vele Zuid-Europese en Oost-Europese landen hier niet aan voldoen. De Ondernemerspartij is dan ook een voorstander van onderhandelingen om te komen tot een Noord-Europese monetaire unie. Een unie waarbij overigens ook de onderhandelingen met landen als Polen, Tsjechië en Slowakije kunnen worden betrokken. Deze landen hebben historisch fiscaal juridisch culturele gelijkenissen met West-Europa en het BBP van deze landen ligt ondertussen op een stijgende lijn naar het niveau van de rest van West-Europa.

Close