Bouw en Vervoer

Herstructurering van bouw en vervoer, versoepeling van regels en bevordering van ons competitief character.

Eerlijke concurrentie op de weg en in de bouw! Zorg

  • Het ´leiding geven aan´ is geen criterium binnen ZZP regelgeving
  • Verplicht beroepscertificaat voor buitenlandse vrachtvervoerders
  • Soepele regels voor particulieren en ondernemers bij kredietverlening
  • Stimulering van zonne-energie en einde windmolenindustrie

Leidingggeven

18. Het ´leiding geven aan´ is geen criterium binnen ZZP regelgeving

Om binnen de regelgeving als ZZP-er te worden aangemerkt is het van belang dat er geen ondergeschiktheidsverhouding bestaat. Dit is echter binnen de sector bouw/vervoer nagenoeg onmogelijk. In de hiërarchie van de bouwplaats en bij de vervoerder zal iedere werknemer een zogenoemde bovengeschikte hebben. Elke uitvoerder moet aan een ZZP-er een opdracht kunnen geven als deze maar binnen het contract valt dat deze ZZP-er heeft opgemaakt met zijn opdrachtgever. Deze feitelijke verhoudingen zijn bij de overheid natuurlijk altijd al bekend geweest. Desondanks heeft de overheid deze afhankelijkheid niet nader geregeld binnen de ZZP wetgeving. De Ondernemers Partij wil daarom van dit criterium af.

Beroepscertificaat

19. Verplicht beroepscertificaat voor buitenlandse vrachtvervoerders

Op dit moment zijn vele, met name Oost-Europese chauffeurs werkzaam in Nederland. Na drie binnenlandse vrachten moeten zij weer naar het buitenland terug. In de praktijk pikken deze chauffeurs even een vrachtje mee richting België, waarna ze opnieuw drie binnenlandse vrachten kunnen aanvaarden. Controle op deze regelgeving wordt nagenoeg niet uitgevoerd.

Deze regeling zorgt voor veel oneerlijke concurrentie.

Deze buitenlandse vervoerders kunnen onder de Nederlandse kostprijs rijden en hebben geen cao. Dit heeft vele Nederlandse vervoerders ondertussen de kop gekost. Ook ZZP-ers in het wegvervoer kunnen niet tegen deze voorwaarden op.

De Ondernemerspartij is van mening dat buitenlandse vervoerders in Nederland moeten kunnen blijven werken, echter tegen strenge voorwaarden. Vervoer in Nederland moet op basis van eerlijke concurrentie plaatsvinden, waarbij entiteiten als loonkosten en kostprijs nagenoeg gelijk zijn. Een “level playing field”.

Alle buitenlandse vervoerders zullen daarom een Nederlands beroepscertificaat moeten aanvragen, waarbij zij een contract moeten overleggen, waarbij ook de salariëring binnen de normen van de Nederlandse cao valt. Tevens moet er een taaleis wat betreft Nederlands, Engels of Duits worden gesteld.

Kredietverlening

20. Soepele regels voor particulieren en ondernemers bij kredietverlening

Op het moment dat systeembanken door de overheid werden gered, is een aantal afspraken gemaakt met het bankwezen. Onder andere over kredietverlening en hypotheekverlening aan particulieren en ondernemers. Hiervoor zouden soepele regels worden gehanteerd. In de praktijk houdt het bankwezen zich hier niet aan. Het is zelfs moeilijker dan ooit een krediet of hypotheek verstrekt te krijgen. Indien de Nederlandse Ondernemersbank doorgang vindt, zal dit punt voor ondernemers ondervangen worden. Echter voor de Ondernemers Partij is het ook cruciaal dat voor de bouwmarkt particulieren soepel krediet of hypotheek verstrekt krijgen. Dit levert extra vraag op.

Zonne-energie

21. Stimulering van zonne-energie en einde windmolenindustrie

De Ondernemers Partij heeft oog voor haar verantwoordelijkheid in de toekomst wat betreft het energievraagstuk. In de toekomst zullen de fossiele brandstoffen opraken en ook het milieuvraagstuk is van groot belang. De windmolenindustrie is niet rendabel en daarnaast buitengewoon landschappelijk verontreinigend. Dan spreken we nog niet eens over de slagschade en geluidsoverlast. De overheid moet volledig inzetten in het financieel ondersteunen van zonne-energie, getijdenenergie en aardwarmte-energie. De Ondernemers Partij is ook van mening dat de industrie meer gestimuleerd moet worden deze technologie verder te ontwikkelen en te innoveren. Nieuwbouw dient standaard gecombineerd te worden met gebruikmaking van zonne-energie.

Close