MKB & ZZP

19% BTW verlaging

1. BTW verlaging naar 19%

De Ondernemers Partij gaat er voor zorgen dat Nederland op nummer 1 komt te staan als exporterend land binnen Europa. Ons programma maakt het voor ondernemers mogelijk om sterker uit de crisis te komen dan we er in gingen. Een belangrijke voorwaarde voor deze verbetering is een “level playing field”, of wel een gelijk speelveld binnen Europa als het gaat om de exportpositie. Een essentiële maatregel is het terugdraaien van de BTW verhoging van 21% naar 19%. Deze verhoging is ingevoerd in 2012. Dat gebeurde nota bene midden in de crisis, die zich sinds 2008 voordoet en nog niet voorbij is. De verhoging heeft inmiddels vele duizenden Midden en Kleinbedrijven en zelfstandigen de kop gekost. Het is een belastingverhoging die volgens de branchevereniging Detailhandel Nederland “onnodig economische schade” heeft toegebracht en dat ook in de toekomst zal doen. Dit kabinet kiest met haar belastingverhoging en de wijze waarop de crisis op de werkenden en ondernemers is afgewenteld, voor een geheel verkeerde economische aanpak. Door de BTW verhoging steeg de inflatie meteen naar 2,9%. In een tijd van crisis en van verminderd consumentenvertrouwen moet de overheid de economie juist stimuleren en niet aan banden leggen met extra belastingverhogingen. Saillant detail is dat het kabinet de 4,5 miljard euro van de BTW verhoging wilde gebruiken om de inkomstenbelasting te verlagen. Dit is niet gebeurd. Integendeel een aantal toelages is afgeschaft of verminderd en daarmee houdt het kabinet zich niet aan de belofte extra opbrengsten te gebruiken voor lagere inkomstenbelasting. Dit is volksverlakkerij! De Ondernemerspartij vindt dan ook dat de BTW moet worden teruggebracht naar 19%, conform het percentage in de ons omringende landen met name Duitsland. Dit zorgt voor een “level playing field” en versterkt onze concurrentiepositie!
Brandstofaccijnzen

2. Brandstofaccijnzen verlagen met 25 cent

Brandstofprijzen zijn in Nederland exceptioneel hoog en moeten worden verlaagd teneinde onze exportpositie richting onze buurlanden en binnen de rest van Europa te kunnen verbeteren. De trend is algemeen. Bieraccijnzen zijn geëxplodeerd en nu vier keer zo hoog als in Duitsland, wat illegale bierimporten veroorzaakt. De Nederlandse schatkist raakt door dit beleid steeds meer afhankelijk van een ongebreidelde toename van accijnzen op brandstoffen, tabak en alcoholische dranken. In 2014 werd met absurd hoge accijnzen op diesel en LPG ongeveer 3,8 miljard euro ´opgehaald´. De benzine bracht ruim 4 miljard euro op voor de staatskas. Dit werd veroorzaakt doordat het kabinet de brandstofaccijnzen op 1 januari 2014 wéér had verhoogd. Hierdoor is Nederland in West-Europa een van de duurste landen met haar brandstoffen en is autorijdend Nederland andermaal de officiële melkkoe van roofstaat Nederland. Dit heeft een nadelig effect op onze export, die nu nog ongeveer 30% bijdraagt aan ons Bruto Nationaal Product, de totale waarde van geproduceerde goederen en verleende diensten per jaar. Met die prestatie staan wij wereldwijd op de vijfde plaats. Eenderde van ons inkomen komt dus uit het buitenland. Met een wereldhaven als Rotterdam en met Schiphol, de 4e luchthaven in Europa is dat verklaarbaar. Maar de absurd hoge brandstofaccijnzen benadelen onze handelspositie in de wereld direct. Na de containeroverslag in de haven van Rotterdam maken we het doorvoer transport nodeloos duurder. Het is zaak ons vooral met de brandstof accijnzen te richten op onze buurlanden, Duitsland en België. Dit zijn ook de nummers 1 en 2 wat betreft onze export. De verlaging van de BTW en de brandstofaccijnzen moet volgens de Ondernemers Partij dan ook als een 2-eenheid worden gezien. Het zijn de belangrijkste belastingmaatregelen voor het stimuleren van de economie en het veilig stellen van onze exportpositie in de wereld.
Ondernemersbank

3. Oprichting Nederlandse Ondernemersbank

De Ondernemers Partij wil een Nederlandse Ondernemersbank met een platte organisatie, zonder bonuscultuur en met managers, die worden betaald tot maximaal de Balkenendenorm. Deze staatsbank financiert onze ondernemers met de laagst mogelijke tarieven. Dat verlicht de financieringslasten van het MKB en de ZZP-ers. Zowel Nederlandse als Europese structuurfondsen kunnen via deze bank zonder omwegen hun weg vinden naar de Nederlandse ondernemers. Eindelijk een bank, die niet kan omvallen. Deze bank is een geweldig alternatief voor de commerciële banken. De noodzaak voor een speciale Ondernemersbank is dat de overheid haar greep op de zogeheten 4 systeembanken compleet heeft verloren. Deze banken hebben geen zelfreinigend vermogen. Ze zijn niet in staat de bonuscultuur af te schaffen en de Balkenendenorm daadwerkelijk te hanteren. Afspraken over het verstrekken van kredieten en hypotheken aan zelfstandigen en ondernemers worden niet nagekomen. Ondernemers hebben hier de afgelopen jaren veel hinder van ondervonden. De Ondernemersbank maakt hier een einde aan. De Ondernemersbank biedt dus meer mogelijkheden. Elk kabinet tracht middels extra geld, in de vorm van structuurfondsen, bepaalde sectoren die het moeilijk hebben te stimuleren. Bij het uitkeren van deze structuurfondsen blijft veel geld aan de strijkstok hangen. Uitvoerende instellingen met een duurbetaald management en een grote overhead verorberen daarmee een groot deel van die fondsen. Bovendien is de efficiëntie van dergelijke fondsen te vaak teleurstellend. De Ondernemers Partij wil daarom een eigen Ondernemersbank oprichten , onder het Ministerie van Financiën. Hiermee kunnen wij de ondernemer garanderen dat:
  • Een bank met de platste organisatie en management salarissen tot maximaal de Balkenendenorm.
  • Een bank zonder bonuscultuur.
  • De laagste banktarieven en de hoogste spaarrentes.
  • Geld dat direct naar de juiste sector stroomt, zonder tussenkomst van dure uitvoeringsinstantie
Daarnaast zal de Nederlandse Ondernemersbank zich richten op voorlichting en advies aan ondernemers en kunnen kredieten worden verschaft. De Nederlandse Ondernemersbank maakt meteen de omvangrijke Rijksdienst voor Ondernemend Nederland compleet overbodig, waarmee een belangrijke dekking voor dit voorstel is gevonden.
Administratieve lastendruk

4. Vermindering administratieve lastendruk

De administratieve lastendruk voor ondernemers is de afgelopen 2 decennia explosief gestegen. Het lukt bijna geen enkel kabinet dit grote hardnekkige probleem adequaat aan te pakken. Met kunst en vliegwerk wisten de diverse ministeries de afgelopen jaren een actieprogramma door de Kamer te krijgen. Hierbij wordt vaak met cijfers gegoocheld en met andermans veren (provincies of gemeenten) gepronkt. “De talrijke administratieve verplichtingen waar de overheid het bedrijfsleven mee confronteert, leiden bij ondernemers tot aanzienlijke kosten en hebben daarmee een negatieve invloed op het ondernemingsklimaat.” Dat zegt een interdepartementale projectdirectie, na onderzoek van enkele dure consultancy bureaus. Ondernemers wisten dat al lang. Elk kabinet propageert dat administratieve lastendruk moet worden verminderd, maar het totaal aantal regels neemt toe. De Ondernemers Partij wil daarom dat de overheid gedurende een half jaar de ondernemers direct benadert teneinde een lijst van de top 20 meest ergerlijke en overbodige administratief/bureaucratische verplichtingen voor ondernemers samen te stellen. Hierbij zullen ook de gemeentelijke en de provinciale bureaucratie worden betrokken. De Ondernemers Partij zal luisteren naar wat het MKB en de ZZP’ers hierover zelf te zeggen hebben en samen met hen naar werkzame oplossingen zoeken om deze lijst te laten verdwijnen.
EU

5. Europese Unie re-setten met oude EEG landen

Momenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. Na de Tweede Wereldoorlog en na het succes van de in 1951 opgerichte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) besloten zes landen (België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk Italië, Luxemburg en Nederland, tot een verdere integratie van Europa en ondertekenden zij het verdrag van Parijs in 1957. Dit werd de opmaat voor de latere EEG. In 1992 ontstond na ondertekening van het verdrag van Maastricht de huidige EU. Vanaf 1995 tot en met 2013 kwamen er in totaal nog eens 14 landen bij. Deze verdubbeling van lidstaten kwam voornamelijk tot stand door de val van de muur. De integratie van Europa door nauwe juridische economische en financiële samenwerking binnen de EU en de monetaire unie, had door de val van de muur, niet alleen economische, maar ook duidelijk geopolitieke redenen wat betreft herverdeling van invloedssferen. Door inlijving van vele Oost-Europese landen binnen de EU, bestond de uitgelezen kans deze landen definitief buiten de invloedssfeer van Rusland te halen. Bij het aangaan van een monetaire en politieke unie zijn echter een aantal voorwaarden van belang:

  • De lidstaten dienen een nagenoeg gelijke begrotingscultuur en discipline te hebben.
  • De lidstaten dienen een integer democratisch bestuur te hebben.
  • De lidstaten dienen een gelijkwaardig BBP te hebben.

Griekenland is een voorbeeld van een lidstaat die het jarenlang niet zo nauw heeft genomen met deze begrotingscultuur. Jarenlang zijn valse begrotingscijfers richting de EU gestuurd en het is duidelijk dat de belastingontduiking in dat land de pan uit rijst. Naar verwachting is Griekenland binnen Zuid en Oost-Europa niet het enige land met dit probleem. Met het inlijven van deze landen heeft Europa een veel te groot financieel risico genomen.

De Ondernemers Partij is groot voorstander van een sterk economisch onafhankelijk Europa. Een Europa dat de concurrentie aan kan gaan met de VS, Japan en de Bric landen. Dit lukt niet indien de komende decennia de belastingbetalers van de sterke EU-landen financieel opdraaien voor het bankroet van de zwakke landen. Dit brengt een aanzienlijke verarming van de bevolking teweeg, met een aanhoudende reductie van het consumenten vertrouwen tot gevolg. Ondernemers zijn in het bijzonder afhankelijk van dat vertrouwen in de toekomst van consumenten.

De Ondernemers Partij wil de onderhandelingen starten met de zes oude EG landen, mogelijk aangevuld met Groot Brittannië, de Scandinavische landen en Oostenrijk, teneinde voorbereidingen te treffen voor een nieuwe Noordwestelijke Europese Unie.

6. Loonbetaling ziek personeel

6. Einde jarenlange loonbetaling ziek personeel

De wetgever heeft de ondernemer bij voorbaat schuldig verklaard bij langdurig ziekt zijn van zijn medewerker. Hoe in een democratie de ondernemer slachtoffer kan worden van een politieke samenzwering! We hebben het over de Wet Verbetering Poortwachter. Achter die poort wordt de ondernemer zelf financieel opgesloten gedurende twee jaar bij ziekte van zijn personeel. Hij is veroordeeld tot maximaal 2 jaar om 70% van het laatstverdiende loon door te betalen en krijgt daar niets voor terug. Hiervoor is een nieuw woord uitgevonden: loondoorbetalingsverplichting. 29 Letters voor een gruwelijk onzekere kostenpost, helemaal voor de kleine ondernemer. Wie dan nog ziek is, stroomt door naar de WIA, voorheen de WAO en krijgt een uitkering van het UWV. Althans als die ondernemer geluk heeft. Want gaat de bakker met die ene zieke werknemer nog net niet failliet, dan moet hij ook nog eens zorgen voor voldoende reïntegratie inspanningen. Anders krijgt hij er in tweede instantie van poortwachter UWV nog een extra strafjaar bij. Dan moet hij daarnaast ook nog die zieke vervangen door een andere medewerker. De Ondernemers Partij vindt dit ongelooflijk onrechtvaardig en wil die periode van 2 jaar terugbrengen tot maximaal 3 maanden en de verplichting tot reïntegratie schrappen. Dit beleid sluit beter aan bij dat van de ons omringende landen en zal onze concurrentiepositie meer naar een ‘level playing field’ brengen. Maar het kan allemaal nog veel erger. Middels de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) blijft de werkgever mede financieel verantwoordelijk indien een werknemer, ook die in tijdelijke dienst, ziek het bedrijf verlaat. Zelfs als werknemers vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek worden, draait de werkgever er voor op. Dit wordt de ‘nawerking’ genoemd. Voorheen betekende ziek uit dienst dat het UWV de werknemer een ziektewet uitkering verschafte. Dat is nu ook zo, maar toch wordt de werkgever middels een gedifferentieerde (lees geraffineerde) premie, mede verantwoordelijk gehouden. Deze maatregel maakt dat werkgevers veel selectiever worden bij het aannemen van personeel. Ze zullen mensen met een gezondheidsvlekje buiten de bedrijfspoort houden. Deze financiële straf voor een werkgever kan oplopen tot maximaal 12 jaar verhoging van de premie. De Ondernemerspartij is tegen deze ‘nawerking’ en wil deze afschaffen.
Pensioenopbouw

7. Stimuleer pensioenopbouw ZZP-er met hogere aftrekpost

Voor ZZP-ers is geen pensioen beschikbaar. Het probleem bij zelfstandigen is dat vaak in de beginjaren van hun activiteit een pensioenopbouw te duur is. Het is voor de maatschappij van groot belang dat ook ZZP-ers na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd toch een goed pensioen hebben opgebouwd. De overheid moet dit echter niet afdwingen, maar wel stimuleren. Er is nu al ruimte om een lijfrentepolis voor pensioenopbouw tot circa 4500 euro belastingvrij af te trekken. De Ondernemers Partij wil van dit maximum bedrag 40.000 euro maken, teneinde de zelfstandige de mogelijkheid te bieden jaren van achterstand gedurende slechte jaren in goede jaren versneld weer in te halen.
Afschaffen Erfbelasting

8. Afschaffen erfbelasting familiebedrijven

Familiebedrijven zijn in Nederland buitengewoon belangrijk voor de werkgelegenheid en onze welvaart. Zij verdienen voor ons land 50% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De erfbelasting is buitengewoon bezwaarlijk voor juist deze familiebedrijven. Het kapitaal van de erven zit namelijk in deze familiebedrijven en dat betekent dat bij overdracht elders kapitaal gevonden moet worden om het familiebedrijf als erfenis te kunnen voortzetten. Indien de erfopvolging testamentair goed is geregeld, is men toch nog overgeleverd aan de belastingdienst en soms de rechter voor een goede afloop. Om te voorkomen dat een bedrijf onnodig over de kop gaat bestaat er de Bedrijfs Opvolgings Faciliteit (BOF) die de belasting bij schenken en erven regelt in geval van bedrijfsopvolging. De vrijstellingsmogelijkheden in deze wet wil Staatssecretaris Wiebes afschaffen. Na veel kritiek heeft hij dat plan weer ingetrokken. Het is nu een kwestie van tijd of de intrekking van deze vrijstelling zal weer op de agenda worden gezet. De Ondernemers Partij is voorstander van het compleet afschaffen van de erfbelasting, zowel voor particulier als voor bedrijf. De maximale vrijstellingsmogelijkheid moet gehandhaafd blijven en mag dus niet worden afgeschaft.
WW voor ZZP

9. WW voor ZZP-ers en eenmansbedrijven

De overheid heeft toegestaan dat honderdduizenden werknemers de ZZP status kregen toegemeten. De Ondernemers Partij maakt zich grote zorgen over het financiële vangnet voor deze ondernemers tegen wil en dank. In deze tijden van crisis hebben ZZP-ers een groter risico om zonder opdrachten te komen. Door het gemis van een WW uitkering raken veel ZZP-ers in een dergelijke situatie rechtstreeks in de bijstand, met alle economische en persoonlijke gevolgen van dien. Met de oprichting van de Nederlandse Ondernemersbank is volgens Ondernemerspartij een uitstekende mogelijkheid geschapen om hen hiervoor een verzekering aan te bieden. Het gaat om ZZP-ers, die kunnen aantonen dat zij al gedurende 3 achtereenvolgende jaren een inkomen van ten minste het minimumloon met hun onderneming hebben gegenereerd. De ondernemer die zich bij de Nederlandse Ondernemersbank verzekert, betaalt een premie die in verhouding gelijk staat aan het huidige werknemersdeel van vaste werknemers. Dit is aanzienlijk lager dan de WW premie van commerciële partijen, die exorbitant hoog is. Die premie is voor veel ZZP-ers niet op te brengen. De Ondernemers Partij kiest voor deze WW mogelijkheid voor ZZP-ers met een goedkopere verzekering en wel op basis van vrije keuze. Zij worden hiertoe niet verplicht.

ZZP

10. Afschaffen Wet DBA voor ZZP'ers

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)  is een doorn in het oog van veel ZZP’ers.  Deze Wetgeving  vervangt de VAR verklaring. Op 1 september  2016 bleek dat er  pas  4481 modelovereenkomsten zijn voorgelegd, hiervan zijn er 370 goedgekeurd. Dit terwijl er ruim een miljoen ZZP’ers zijn.  De Wet DBA  houdt zowel ZZP’ers  als opdrachtgevers in grote onzekerheid. Veel opdrachtgevers zien daarom af van de inhuur van ZZP’ers. Dit heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en het inkomen van ZZP’ers.

De invoering van de Wet DBA is volkomen mislukt. De OndernemersPartij wil dat de Wet DBA onmiddellijk wordt afgeschaft.

Close