Onderwijs

Ondernemers talent moet je al vroeg opsporen en tijdens de hele studie goed begeleiden.

Bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk voor een ondernemend Nederland!Zorg

  • Bedrijfsleven krijgt inspraak bij eisen voor stages
  • Bedrijfsleven betrekken bij de vaststelling van het curriculum
  • Ondernemerschap verplicht vak binnen voortgezet onderwijs
  • Structureel partnerschap tussen bedrijfsleven en onderwijs

Inspraak

22. Bedrijfsleven krijgt inspraak bij eisen voor stages

Binnen het bedrijfsleven en ook bij afgestudeerden wordt vaak de klacht gehoord dat de opleiding niet voldoende aansluit op de praktijk. Zeker bij het VMBO en het MBO is dit het geval. Naast een verplichte stage binnen alle onderwijsvormen wil de Ondernemers Partij ook dat het bedrijfsleven, het liefst regionaal, bij aanvang van een schooljaar inspraak krijgt bij de diverse onderwijsinstanties over de wijze van het volgen van de stage en de eisen die aan de student moeten worden gesteld. Dit zal de aansluiting van de studie met de praktijk verbeteren.

Curriculum

23. Bedrijfsleven betrekken bij de vaststelling van het curriculum

Teneinde het onderwijs betere aan te laten sluiten bij de ondernemerspraktijk is het van belang dat ondernemersorganisaties een wettelijke stem krijgen bij de vaststelling van het curriculum. In de overleggen op onderwijsniveau zal daarom het bedrijfsleven hierin standaard vertegenwoordigd moeten zijn.

De jeugd heeft de toekomst en de toekomst van ons land ligt in handel en ondernemen. De OndernemersPartij vindt het van wezenlijk belang dat de jeugd al op jonge leeftijd onderwezen wordt in de mogelijkheden van goed ondernemerschap en zij ondernemerstalent zo vroeg mogelijk wordt ontdekt en gestimuleerd. Aanstormende jonge ondernemers moeten optimaal worden begeleid door onderwijs en bedrijfsleven.

Partnership

24. Structureel partnerschap tussen bedrijfsleven en onderwijs

Om de doelstelling te kunnen realiseren het onderwijs aan te laten sluiten op de praktijk, niet alleen qua ervaring maar ook qua inhoudelijke kennis is het noodzakelijk dat ook het onderwijs voeling houdt met de praktijk. Wij stellen dan ook voor om die betrokkenheid te intensiveren door de docenten jaarlijks een vaste periode mee te laten werken in het bedrijfsleven, omgekeerd moet er vanuit het bedrijfsleven de bereidheid zijn om in die periodes ervaren ondernemers zich inzetten in het onderwijs. Op deze manier verbind je het onderwijs met de dagelijkse praktijk.

15_20_25 Eigen standpunt

25. Afschaffen leenstelsel en herinvoering prestatiebeurs

Alle studenten die sinds 1 september 2015 aan hun studie zijn begonnen, hebben het recht op de basisbeurs verloren. De prestatiebeurs die gold als gift van de overheid is veranderd in een lening om de studie te kunnen financieren. Met de invoering van het leenstelsel zou er tussen de 800 miljoen euro en de 1,2 miljard euro vrijkomen om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Of de kwaliteit er op vooruit is gegaan is echter nog maar de vraag, wel zijn er al negatieve gevolgen zichtbaar van deze bezuinigingen. Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt namelijk dat het aantal studenten dat zich in 2015 inschreef voor een opleiding in het hoger onderwijs met 6,8% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

Verondersteld wordt dat de studieschuld voor de student na de opleiding snel en gemakkelijk af te lossen is. Mogelijk geldt dit voor de beter betaalde sectoren, echter vinden wij het zorgelijk aangezien niet alle universitaire studies en beroepsopleidingen direct garantie bieden op een baan of op betaald werk waarbij ook de lasten van deze lening afgelost kunnen worden. Tevens zijn afgestudeerde jongeren ook toe aan het afsluiten van een hypotheek voor een eigen huis. Dit wordt bemoeilijkt met een grote studieschuld.

Daarnaast is het voor jonge ondernemers bijna onmogelijk om financiële middelen te krijgen om hun onderneming te financieren. Het leenstelsel zet jongeren zowel op sociaal alsmede op ondernemersgebied een aantal stappen terug.

Het leenstelsel belemmert de ondernemer van de toekomst en dit vinden wij een slechte zaak. We willen het leenstelsel afschaffen en de prestatiebeurs weer invoeren.

Close