Zorg

Uitgebreide inhoudelijke informatie hebben wij gepubliceerd in ons zorgplan. Een samenvatting hiervan vindt u op de website www.opnaardebestezorg.nl

We maken de zorg kwalitatief beter, goedkoper en meer toegankelijk voor ZZP-ers.

De beste betaalbare zorg met professionele ZZP-ers! Zorg

Zorg is kerntaak van de overheid. De Overheid dient, naast commerciële zorgverzekeraars, zelf een basisverzekering aan te bieden aan burgers om de concurrentie met zorgverzekeraars aan te gaan;

 • Afschaffen eigen risico basiszorg;
 • Nadruk op preventie, gezondheid en gezond blijven. Via onderwijs duurzaam voorlichten en instrueren;
 • Patiënt informeren over zijn zorguitgaven door middel van duidelijk leesbare en gespecificeerde zorgnota’s;
 • Afschaffen contractering voor praktijkhouders;
 • Invoeren van Patiënt Gebonden Dossier (PGD), patiënt eigenaar, huisarts als regie voerend arts;
 • Forse reductie van zorgkosten;
 • Sterk verbeteren ouderenzorg met meer personeel en minder management, meer kleinschaligheid en buurt gecentreerd. Intensivering samenwerking huisarts en arts ouderengeneeskunde;
 • Kinderen zijn een kwetsbare groep, waar optimale zorg voor beschikbaar en bereikbaar moet zijn. De transitie jeugdzorg terugdraaien. Huisarts als regievoerend arts;
 • Betere waardering voor mantelzorgers op maatschappelijk én financieel gebied;
 • Ziekenhuizen moeten een ondernemende en dienstbare houding gaan aannemen;
 • Afschaffen DBC methodiek. Vereenvoudiging van het declaratiesysteem gekoppeld aan internationale systemen;
 • Meer geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar onder meer kanker, ALS en dementie en dit niet alleen van de ‘collectebus’ laten afhangen. Hierdoor zullen de zorgkosten op den duur gaan afnemen.
Ziekenfonds

17. De overheid moet gaan concurreren met ziektekostenverzekeraars

Invoering van marktwerking in de zorg heeft compleet gefaald. Door afbraak van het ziekenfonds en de invoering van het neoliberalisme, heeft de politiek gekozen voor een systeem, waarbij zij compleet geen concrete controle meer heeft over de prijs van medicijnen, artsen en specialisten. Bovendien is de personeelsbezetting op uiterst dubieuze wijze gereorganiseerd, terwijl door het op de juiste wijze inzetten van ZZP’ers er nieuwe kansen worden geboden.

Nederland staat op de lijst van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) als één na beste ter wereld genoteerd aangaande de kwaliteit van onze zorg. Maar we staan ook als tweede op de lijst van duurste landen (achter de VS) wat betreft kosten. Het eerste is te danken aan onze zorgverleners, het tweede aan ons zorgstelsel met perverse financiële prikkels.

Zorg is een kerntaak van de Overheid en maakt het grootste gedeelte van de begroting uit. Door invoering van de marktwerking in de zorg heeft de overheid zich echter compleet buiten spel gezet wat betreft de prijs. Verzekeringsmaatschappijen en producenten bepalen de prijs en de overheid, lees de burger, betaalt. Wij zijn van mening dat de Overheid een basisverzekering moet gaan aanbieden aan burgers waardoor ze zelf de concurrentie kan aangaan met zorgverzekeraars. In ons zorgplan “op naar de beste zorg” vindt u een voorstel voor een geheel ander zorgstelsel. Een zorgstelsel dat o.a. de wijze van declareren aanpakt.

De zorg kan bovendien veel efficiënter worden verleend. Dit levert kostenbesparingen op, waardoor geld over blijft voor meer handen aan het bed, met name voor de ouderen en zwakkeren in de samenleving. Vooral de thuiszorg bevindt zich in een dramatische negatieve spiraal. De Ondernemer Partij kiest voor de beste zorg met de beste ZZP’ers.

Onze visie op zorg hebben we samengevat in ons zorgplan. Hiervoor is een aparte website beschikbaar www.opnaardebestezorg.nl

Close